Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de onderneming

Naam ondernemer Casymo bv
Handelend onder de naam ShopBE
Kantooradres Pareinpark 29 b3, 9120 Beveren
Telefoonnummer +32 484 98 48 85
E-mail adres info@shopbe.be
Bereikbaarheid maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
IBAN nummer BE66 3631 2193 9043
BIC/ SWIFT BBRUBEBB
BANK ING
BTW nummer 0536.358.530

2. Algemene Bepalingen

De consument heeft het recht aan ShopBE mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het goed of op het sluiten van de dienstovereenkomst. Indien hiermee verzendkosten gepaard gaan; zowel verzend als retour zijn deze ten allen tijden ten laste van de klant. Wij danken je voor jouw bezoek aan de website toegankelijk op het adres www.shopbe.be, hierna de “website”, eigendom van en beheerd door de vennootschap Casymo bv, met maatschappelijke zetel te Pareinpark 29 b3, 9120 Beveren, België met ondernemingsnummer BE0 536.358.530, hierna Casymo bvba. Wij verzenden binnen de 24 uur en leveren zo snel mogelijk op uw gewenst adres. Onderhevige voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst op de website. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop) voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

3. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod dat wordt aangeboden op de website. Vooraleer de overeenkomst tussen beide partijen wordt afgesloten zal de consument de algemene voorwaarden gepresenteerd krijgen en dient hij deze te aanvaarden. Indien om welke reden dan ook, de algemene voorwaarden niet kunnen worden afgebeeld zal de consument de algemene voorwaarden per mail toegezonden krijgen zodat deze door de consument op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op diens computer of kunnen worden afgedrukt.

4. Aanbod

ShopBE tracht steeds een volledige en nauwkeurige omschrijving te geven van de producten die worden aangeboden. De omschrijving zal steeds zodanig gedetailleerd zijn zodat de consument een goede beoordeling kan maken van het aangeboden product. Verder zal ShopBE een waarheidsgetrouwe afbeelding voorzien van de aangeboden producten. Ondanks dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer de consument specifieke vragen zou hebben die niet geafficheerd zijn op de website verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via order@shopbe.be

5. De prijs

Prijzen die worden geafficheerd zijn steeds vast en zullen tijdens het moment van het aanbod niet wijzigen. Enkel indien er een wijziging van het btw-tarief wordt doorgevoerd kan dit een invloed hebben op de prijs. De prijs die wordt geafficheerd op de website zijn inclusief btw, accijnzen en overige taksen. Omdat onze producten verzonden worden door een externe transportfirma komen er steeds verzendkosten bij. Deze zullen duidelijk voor de aankoop getoond worden. De verzendkost kan variëren afhankelijk van de waarde van de bestelling en de locatie naar waar deze dient te worden verzonden. ShopBE zal op regelmatige basis promotionele acties afficheren op de website. Deze lopen zolang de promotionele periode is geafficheerd of tot einde stock. Alle informatie omtrent deze acties zal zo duidelijk mogelijk worden gecommuniceerd op de website. Uitzonderlijk zou het kunnen dat er 2 of meerdere promoties tijdelijk naast elkaar lopen. Het is belangrijk te weten dat een gebruiker niet tegelijk aan beide acties kan deelnemen. Dit zal ook zo worden gecommuniceerd tijdens de promotie periode. ShopBE behoud bovendien het recht een bestelling aan te passen indien er gemerkt wordt dat door een technische fout toch twee acties samen lopen op één of meerdere producten of productcategorieën.

6. Betaling

Alle producten die via de website worden besteld dienen op voorhand te worden betaald. De aankoop is pas voldaan nadat de klant een bevestigingsmail krijgt van ShopBE. De bestelde producten zullen worden toegezonden naar het aangeduide adres dat eveneens zichtbaar zal zijn op de bevestigingsmail. In het geval dat de betaling niet volledig wordt uitgevoerd en de goederen toch zijn verzonden, heeft ShopBE het recht, na een periode van 30 dagen na factuurdatum, om extra kosten aan te rekenen wegens ingebrekestelling van volledige betaling. De intresten bedragen 10% per jaar op het openstaande factuurbedrag, net als een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% van het openstaande factuurbedrag. Alle goederen die worden verstuurd blijven ten allen tijden eigendom van ShopBE tot het moment dat de volledige betaling van de factuur is ontvangen. ShopBE mag ook eisen om de niet betaalde goederen terug te sturen en de hierdoor gemaakte kosten door te factureren naar de aankoper die oorspronkelijk de goederen heeft besteld maar niet volledig heeft betaald. Zolang er facturen openstaan mogen de door ShopBE verzonden goederen niet doorverkocht, weggeschonken of roerend gemaakt worden. Indien er onjuistheden worden opgemerkt in de betalingsgegevens of er iets verdachts wordt opgemerkt tijdens de betaling, gelieve ShopBE onmiddellijk te contacteren op het mailadres info@shopbe.be.

6. Conformiteit en garantie

De goederen die door ShopBE worden verzonden zullen voldoen aan de normale verwachtingen die je mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. De goederen die door ShopBE worden verzonden zullen ook voldoen aan alle wetten die op het moment van de bestelling van kracht zijn. In geval van schade of andere klachten omtrent het product, dient u binnen een periode van 24uur dit te melden aan ShopBE via het e-mail adres info@shopbe.be zodat ShopBE zijn rechten kan vrijwaren ten opzichte van de leveringsdienst. ShopBE is geen fabrikant van de producten en verdeelt deze enkel via haar webshop. Dit wil zeggen dat ShopBE geen enkele garantie kan geven omtrent de werking van de producten die zij te koop aanbiedt. Op de accessoires die worden aangeboden door ShopBE is een garantie voorzien van 2 jaar.

7. Herroepingsrecht

Alle goederen die zijn aangekocht bij ShopBE mogen binnen een periode van 14 dagen teruggezonden worden zonder dat hier een reden voor wordt opgegeven. Belangrijk is dat de teruggezonden goederen in dezelfde staat terugkeren als oorspronkelijk verzonden. Dit wil zeggen dat de goederen, noch hun bijhorende verpakking beschadigd mogen zijn of niet deels geconsumeerd mogen zijn. De klant wordt verwacht de verpakkingsdoos op zo een manier te openen dat hij de goederen niet beschadigd. Vervolgens kan hij de goederen inspecteren en indien voor welke reden dan ook deze niet voldoet aan zijn verwachting kan hij deze binnen de periode van 14 dagen terugsturen. Belangrijk is dat de kosten die gepaard gaan met de terugzending voor rekening van de klant zijn. ShopBE is niet verantwoordelijk voor de terugbetaling van gemaakte kosten om de goederen terug te zenden. ShopBE raadt ook de klant aan een verzekering te nemen voor de goede terugzending van de goederen. Zodra de goederen in goede staat terug zijn toegekomen op ons adres (Pareinpark 29 b3, 9120 Beveren) zal ShopBE binnen een periode van 30 dagen overgaan tot de terugbetaling van de goederen. Indien de goederen beschadigd, deels geconsumeerd of onvolledig naar ons worden teruggestuurd kan ShopBE niet overgaan tot terugbetaling.

8. Levering en uitvoering

Na betaling van de goederen zal ShopBE trachten de aangekochte goederen binnen een periode van 48 uur te leveren op het aangeduide leveradres. Door externe omstandigheden kan deze periode langer duren. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis. Alle goederen die worden besteld zullen binnen een periode van maximaal 30 dagen geleverd worden bij de klant tenzij anders op voorhand aangegeven. Indien deze leveringstermijn niet gehaald wordt (wegens out of stock of andere redenen), heeft de klant het recht om zijn bestelling te annuleren en zal ShopBE overgaan tot de totale terugbetaling van de niet geleverde goederen. De verzending van alle bestelde goederen en waardebons is steeds op het risico van ShopBE. Indien uw bestelling verloren of beschadigd zou geraken tijdens het verzendproces is dit steeds op kosten van ShopBE. Echter zoals hierboven aangegeven, bij terugsturen van de goederen naar ShopBE, is de klant zelf verantwoordelijk voor de terugzending en mogelijke kosten die hier aan verbonden zijn.

9. Overmacht

In geval van overmacht is ShopBE niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. Tot overmacht behoren alle omstandigheden die ervoor zorgen dat ShopBE buiten hun wil om hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Hieronder kunnen behoren stakingen, bedrijfsstoringen, brand, natuurrampen, pandemieën energiestoringen, communicatie- of netwerkstoringen, fouten afkomstig van derde enz. Eveneens is de klant gevrijwaard van zijn verplichtingen indien hij/ zij getroffen worden door dergelijke voorvallen.

10. Intellectueel eigendom

Het is verboden om teksten, beelden, logo’s of andere communicatie die vertrekt vanuit ShopBE te kopiëren of te delen met derde. Indien u toch gebruik wilt maken van door ShopBE geleverde teksten of beelden neemt u best eerst contact op via e-mail op het adres info@shopbe.be. U mag deze pas gebruiken naar schriftelijke toestemming. Indien u deze toch gebruikt, zonder toestemming, heeft ShopBE het recht te vragen deze te verwijderen of een schadevergoeding te vragen.